به سایت رسمی سید میلاد جعفری خوش آمدید.
پلی خواهیم ساخت خواهیم انداخت به عرش
«« کوچینگ یک پروسه درمانی نیست بلکه یک فرآیند ارتقای کیفیت و تحول است »»
تا آخر مسیر کنارتان خواهیم بود